3M 1181 EMI гладкая медная фольга защитная лента 1 2 х 18 лет х